Vision och värdegrund

Planeter elever gjort. Foto: Olof Holdar

Båtsmansskolans värdegrundsarbete kallas "HEART". Genom arbetet med HEART synliggörs de sju diskrimineringsgrunderna.

Vi utgår från att om elever och personal har kunskap och samma förhållningssätt när det gäller de sju diskrimineringsgrunderna kommer diskriminering, trakasserier och kränkande behandling att minimeras. Vi har därför lagt fokus på vikten av likabehandling utifrån dessa diskrimineringsgrunder. Barn, föräldrar och personal ska därför vara väl informerade om skolans förhållningssätt.

HEART

Hänsyn

Vi tar hänsyn till att alla är olika, alla är bra på någonting och att alla är lika mycket värda.

Empati

Vi främjar en skolmiljö som ger möjlighet att uppnå förståelse och väcka nyfikenhet och lust för vidare lärande.

Ansvar

Vi arbetar med att alla känner ansvar för sitt lärande, sina handlingar och vår gemensamma arbetsmiljö.

Respekt

Vi tilltalar och behandlar varandra såsom vi vill bli tilltalade och behandlade själva

Trygghet

Vi vill ge alla trygghet att våga vara sig själv och att uttrycka sina åsikter.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021