Organisation och ledning

Skolledning

  • Eva Westin Gustafsson, Tf.rektor
    Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för hela verksamheten på skolan.
  • Jeanette Reimers, adminitratör

Arbetslagledare

På skolan finns tre arbetslag. Arbetslagen leds av varsin arbetslagsledare.

  • Karin Westerlund, arbetslagledare förskoleklass, årkurs 1-3
  • Ann-Cari Rodén, arbetslagledare årskurs 4-6
  • Christina Fridberg, arbetslagsledare fritidshemmet

Kök och vaktmästeri

I köket finns köksföreståndare Henrik Norström med sin personal.
Dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler hanteras av vår vaktmästare Jari Karjalainen.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns tillgång till skolsköterska, kurator samt specialpedagog. Utöver dessa kompetenser ingår också skolledning, skolläkare och skolpsykolog i skolans elevhälsoteam.

  • Sofia Wändesjö, skolsköterska 
  • Lotta Berlin Willman, kurator
  • Maria Lindqvist, specialpedagog

Kontakt för den här sidan: batsmansskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 maj 2020