Trygghet, studiero och inflytande

Planeter elever gjort. Foto: Olof Holdar

På Båtsmansskolan arbetar vi förebyggande mot kränkningar, bland annat genom våra kamratstödjare och vårt trygghetsteam. För att stärka elevinflytandet på skolan finns ett elevråd med representanter från samtliga årskurser.

Trygghetsteam

Ingen form av kränkning accepteras på Båtsmansskolan. Vi vill nå målet om den trivsamma skolan med förebyggande insatser och tydliga åtgärder.

Vi arbetar aktivt med gruppstärkande övningar för att utveckla en trygg miljö både i klassrummen och på skolgård. Vi prioriterar att ha god tillsyn i korridorer och på skolgård. 

På skolan finns det trygghetsteam som aktivt arbetar vid händelse av kränkningar. Vår trygghetsteam består av lärare, fritidspersonal, skolledning och kurator.

Elevråd

Elevrådet består av två representanter från varje klass. Elevrådet träffas kontinuerligt. Förutom klassrepresentanter ingår skolans rektor i elevrådet. Elevrådets primära syfte är att:

  • Samla och stärka eleverna på skolan.
  • Värna om elevernas rättigheter.
  • Representera och föra fram elevernas röst.

Matråd

Skolmaten är viktig! För att fånga upp elevernas tankar, idéer och synpunkter träffar vår köksföreståndare och rektor kontinuerligt eleverna i skolans matråd.

Senast uppdaterad: 9 januari 2023