Särskilda behov och extra stöd

Foto: Mostphotos

Båtsmansskolan har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

Om en elev inte når målen i ett visst ämne, eller riskerar att inte nå målen, ska skolan sätta in extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det visar sig att anpassningarna inte är tillräckliga eller om det redan från början står klart att så kommer vara fallet, ska rektorn se till att skolan utreder elevens behov av särskilt stöd.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, beslutar rektor om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Där ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att delta i utformningen av åtgärdsprogrammet. 

Senast uppdaterad: 3 maj 2021